Algemene voorwaarden

1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds Sereni Partners NV 0651.995.101 (RPR Antwerpen) – Jan Van Gentstraat 7, 2000 Antwerpen, hierna ‘Sereni’, en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van Sereni, hierna ‘de Klant’ genoemd.

2. Onder ‘tickets’, zoals hierna verder naar verwezen in de algemene verkoopsvoorwaarden, dient te worden verstaan: toegangstickets.

3. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Sereni.

4. Sereni handelt als organisator van het evenement en als dienstverlener inzake de ticketverkoop voor haar evenement. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld of toegezonden.

5. De tickets worden verstuurd na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door Sereni indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de Klant. Bestelde tickets worden niet terugbetaald noch teruggegeven. In geen geval zal de waarde van de tickets noch eventuele andere gemaakte kosten door de klant (transport, consumpties,…) in verband met het evenement worden terugbetaald door Sereni.

6. De tickets worden standaard als e-tickets verzonden naar het emailadres dat is opgegeven in het boekingsformulier. Indien de tickets niet ontvangen werden ten laatste 4 dagen voor het evenement, dient de Klant contact op te nemen met Sereni via event@ontroerd.be.

7. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets: Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier, is uw enige toegangskaart voor het evenement en uitsluitend geldig op de dag en voor de voorstelling die op het ticket vermeld staat. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben.

8. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen: ………
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van sereni NV (naar B2B klanten toe) kunnen tickets niet worden doorverkocht aan derden in het kader van een commerciële relatie. Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013) is verboden:

o de regelmatige doorverkoop van tickets
o de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop
o de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop.
o de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs
o de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop is geweest
o de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop

9. Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. Sereni garandeert de echtheid van het ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site van Sereni. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Koop je ticket niet op straat. De kans bestaat dat het vervalst is. Toegang kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden. Koop je ticket evenmin op veilingsites of tweedehandsticketsites. (zie ook www.ilovemyticket.be). Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt Sereni zich het recht voor de toegang te ontzeggen. De door u opgegeven persoonsgegevens zullen worden gehouden om controles uit te voeren teneinde verkoop van tickets tegen woekerprijzen te detecteren. Sereni voert controles uit om na te gaan of klanten één of meer tickets aanbieden tegen woekerprijzen.

10. Annulering van het evenement door Sereni: Indien Sereni een voorstelling annuleert, worden de tickets omgeruild tegen tickets voor een andere voorstelling van het evenement. De oorspronkelijke tickets vervallen automatisch. De betrokken Klanten zullen door Sereni worden gecontacteerd betreffende de te volgen procedure.

11. De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina’s, foto’s en afbeeldingen zijn en blijven de (intellectuele) eigendom van Sereni, van haar leveranciers of van andere derden met wie Sereni afspraken heeft gemaakt. Elke vorm van nabootsing, publicatie, reproductie, of iedere andere vorm van misbruik of namaak, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sereni. Het opslaan en het importeren in een databank van informatie afkomstig van de website van Sereni en van de betrokken diensten, is uitdrukkelijk verboden.

12. Sereni investeert alle nodige middelen om de informatie, die op haar website wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. Sereni kan echter geen garantie bieden daaromtrent en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site, behalve in geval van zware fout van sereni die door de gebruiker kan worden aangetoond. Sereni is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering van de samenwerking kan worden uitgesteld of verhinderd. Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: stakingen, sluitingen, pannes in de energiebevoorrading, verkeersproblemen, machinestoringen, overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan, sabotage, epidemieën, quarantainemaatregelen, natuurrampen, brand, sociale onrust, transportembargo’s of vertragingen in het transport, brandstoftekort, etc… Sereni is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht.

13. De Klant verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. Sereni behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van Sereni te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door Sereni en haar moederbedrijven en filialen, alsook worden doorgegeven aan derden (niet-uitputtende lijst, mediagroep, organisator, promotor, “venue”,…) die contractueel verbonden zijn met Sereni voor marketingdoeleinden. Elke Klant die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres event@ontroerd.be ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van Sereni, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.

14. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen Sereni en de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. Sereni heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.

15. Herroepingsrecht: De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van boek IV ‘’Marktpraktijken en consumentenbescherming’’ van het wetboek van economisch recht.

16. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.

17. sereni kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen op de locatie, waar de voorstelling zal plaatsvinden waarvoor de tickets worden afgeleverd. Sereni kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de uitvoering van de voorstelling, noch voor de niet-uitvoering ervan wegens het plots uitvallen van aanwezige vaste en tijdelijke installaties, materieel en uitrusting noch in geval van overmacht. Wordt door Sereni als overmacht beschouwd: elke omstandigheid buiten de wil van Sereni, die de normale uitvoering van het contract verhindert, zoals onder meer maar niet uitsluitend: stakingen, sluitingen, pannes in de energiebevoorrading, verkeersproblemen, machinestoringen, overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan, sabotage, epidemieën, quarantainemaatregelen, natuurrampen, brand, sociale onrust, transportembargo’s of vertragingen in het transport, brandstoftekort, etc…

18. Diverse:

o Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.
o Het is mogelijk dat de Klant voorafgaand aan het evenement wordt gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

19. De relatie tussen de Klant en Sereni is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd.